White Bread Flour 2lb

£1.65

The same flour we use to bake our white loaves.